شیشه-لمینت

شیشه لمینت اروند سیستم

فلسفه شکل گیری لمینت اینگونه بوده که میزان خطرات ناشی از شکست شیشه های معمولی را حد زیادی کاهش دهد به طوری که در ساخت شیشه لمینت و در میان لایه های شیشه ای لایه هایی از پلیمر قرار می گیرد و باعث می شود که در اثر شکست، شیشه ها به میان لایه چسبیده و شیشه یکپارچگی خود را حفظ می نماید.