سقف متحرک پلی کربنات یکی از انواع سقف های متحرک اروند سیستم است.