بالکن سبز چیست؟

بالکن-سبز-۳۷۰-۱۹۰
بالکن سبز چیست؟

بالکن سبز  ( GREEN BALCON ) مفهوم تازه ای است که در سالهای اخیر بسیار مطرح می شود و ساکنین واحدها به دنبال این مفهوم می گردند و بسیار به آن اهمیت می دهند چرا که می خواهند فضای خشک و بدون کارایی بالکن را بهینه سازی نمایند .