سقف

سقف-متحرک-۳۷۰-۱۹۰
سقف و انواع قابل اجرای آن در ایران

سقف یا ceiling در مدل های مختلفی در ساختمان قابل اجرا می باشد.