قفل درب

قفل-۳۷۰-۱۹۰
قفل

تاریخچه: می توان گفت که تقریبا ۴۰۰۰ سال است که از عمر اولین قفلی که چوبی بود در حال گذر است. طبق شواهد و اسناد برای اولین بار در سال۱۷۸۰ بود که اولین قفل به شکل جدید توسط رابرت بارون و جوزف برامه ساخته شد در مصر برای محافظت از…