پروفیل آلومینیومی

پروفیل-۳۷۰-۱۹۰
پروفیل

پروفیل: به طور کلی به قطعات با مقطع ثابت، پروفیل اطلاق می گردد که با توجه به استحکام و نوع محصول در صنایع گوناگون دارای کاربردهای فراوانی می باشد پروفیل در دو نوع توخالی و توپر تولید می شوند بیشترین کاربرد پروفیل ها در ساختمان در بخشدر و پنجره آهنی…