شیشه سکوریت

شیشه سکوریت شرکت فنی مهندسی اروند

این شیشه های سکوریت مناسب برای استفاده در انواع ساختمان های تجاری اداری و مسکونی میباشد و همچنین ساختمان های که از نمای شیشه ای در بنای خود استفاده میکنند.